بارون

بارون

میدانی؟
من سالهاست که به دوست داشتن تو آرامم ... ♥

سلام

هیچوقت یاد نگرفتم درباره خودم یه مطلب درست و حسابی بنویسم

ولی خوب
یه آدمم مث بقیه که دل مشغولی های خودم و دارم

کار میکنم، درس میخونم، ورزش میکنم، گهگداری هم سعی میکنم که کتاب بخونم

مطمئنم که زندگی چیزهای خیلی بیشتری رو قراره در اختیارم قرار بده ، پس مث همیشه میرم جلو